Vinhomes Dream City là đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i, cung c?p các lo?i hình s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?, t?a l?c t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. V?i quy mô lên đ?n 4454 ha, Vinhomes Dream City Văn Giang có th? đáp ?ng m?i yêu c?u c?a khách hàng cũng nh? bi?n ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i hay H?ng Yên c?a m?i khách hàng thành hi?n th?c. Trong toàn khu v?c đã hình thành các khu đô th? văn minh, hi?n đ?i và cao c?p theo tiêu chu?n Singapore. Ti?p n?i thành công c?a các d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City v?i các bi?t th?, nhà ph?, shophouse và căn h? sang tr?ng th? hi?n d?u ?n hi?n đ?i, ki?n ??trúc tinh t? đ?ng th?i t?o nên chu?i căn h? cao c?p. Vingroup đã xây d?ng m?t s? thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t dành riêng cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a thành ph? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0379461971 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/