D?? a?n Vinhomes Cô? Loa la? khu đô thi? sinh tha?i n?m trên đ?a ph?n huy?n Đông Anh ? Tp.Hà N?i. D? án đ??c xây d?ng ngay sát trung tâm Hô?i ch?? triê?n la?m quô?c gia va? la? mô?t s?? l??a cho?n hoàn ha?o cho mô?t cuô?c sô?ng trong la?nh, th??ng l?u, sang tr?ng 5* ? N?i ng?p tràn h?nh phúc cho m?i gia đình Vi?t. Hotline: 0777783762 . Hà N?i 100000 http://duanvinhomescoloa.vn/