T?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí đ?c đ?a đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha. N?m trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, Dragon Ocean Đ? S?n đã t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t?, mang m?t di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là đ?i di?n cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. V?i 480ha đ?t đ??c khai hoang hoàn toàn, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n có v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, t?a l?c gi?a v? đ?p t? nhiên. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Bãi bi?n này đ?c đáo ? ch?, toàn b? n??c bi?n luôn trong xanh, so v?i đ? đ?c c?a n??c bi?n Đ? S?n. Đây là tên g?i chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, Thành ph? H? Chí Minh. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n có di?n tích đ?t 480 ha h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c. S?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá, có ti?m năng cao, tr? thành ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/