T? b?p đ?p m?i m? c?n đáp ?ng nh?ng tiêu chí nào?T? b?p đ?p c?n b?o ch?ng đ??c các tiêu chí v? tính th?m m? và công năng. Chúng giúp t?o nên s? nh?t quán, hài hòa v? màu s?c và ki?u dáng. Bên c?nh đó cũng đ?m b?o các mong mu?n s? d?ng và nâng cao ch?t l??ng s?ng cho gia ch?.- Có cách b? trí công năng b?p hi?u qu? và chính xác, giúp ng??i dùng thu?n ti?n s? d?ng- Trang thi?t b?, ph? ki?n b?p đ??c s?p x?p thông minh, liên k?t hài hòa v?i t? g?- Tính th?m m? hi?n đ?i, tuy?t h?o v?i n?i th?t cho nhà đ?p- Đ?m b?o hi?u qu? s? d?ng và kh? năng th?c hi?n c?a t?ng khu v?c trong b?p- H? th?ng đi?n và n??c đ??c thi?t k? g?n gàng, đ?y đ? và b?o ch?ng an toàn cho ng??i dùngNh?ng hình dáng t? b?p đ?p đ??c ?a chu?ng hi?n nayHi?n nay có 5 ki?u dáng t? b?p đ?p đ??c ?a chu?ng g?m: ch? i, L, G, U và song song. M?i dáng b?p khác nhau s? t??ng ?ng v?i t?ng hy v?ng s? d?ng g?n nh? đ?c đi?m nhà ?.T? b?p ch? i- T? b?p đ?p ch? i là gi?i pháp thi?t k? b?p cho không gian nhà h?p ít di?n tích khu khu đ?t ho?c căn h? chung c?.- Là ki?u t? b?p nh? v?i các thi?t b? b?p đ??c b? trí trên m?t đ??ng th?ng. B?n r?a s? n?m gi?a v?i t? l?nh và b?p hai bên.- B?n có th? m? r?ng di?n tích khu khu đ?t l?u tr? cho t? b?p ch? i b?ng cách b? trí thêm t? b?p trên.<img src="http://noithatbepdep.net/wp-content/uploads/2015/06/Tu-bep-inox-laminate-A-Linh-DA.jpg">T? b?p ch? L- Là thi?t k? t? b?p đ?p bao g?m hai nhánh ch?y d?c theo 2 b?c t??ng mang l?i m?t góc vuông. Góc vuông c?a t? b?p s? giúp t?n d?ng không gian góc phòng, góc ch?t hi?u qu?.- Là cách th?c thi?t k? b?p linh ho?t và ph? bi?n nh?t.- T? b?p ch? L giúp phân chia khu v?c n?u n??ng theo nguyên t?c tam giác vàng. Giúp b?n d? dàng và thu?n ti?n khi thao tác trong b?p.T? b?p ch? U- T? b?p ch? U g?m có 3 nhánh n?m trên 3 m?t t??ng c?a căn b?p. Thi?t k? t? b?p đ?p ch? U th??ng c?a phòng b?p bi?t l?p ho?c có di?n tích khu khu đ?t r?ng rãi.- Thi?t k? b?p ch? U phân chia căn b?p thành 3 khu v?c làm vi?c g?n gàng. https://tubepphuctho.com/tu-bep-go-tu-nhien/ https://tubepphuctho.com/bao-gia-tu-bep-laminate-an-cuong-noi-that-phuc-tho/ https://tubepphuctho.com/danh-muc/tu-bep-go-tu-nhien/tu-bep-go-soi-nga/